artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji...

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2022 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
artykuł nr 7

Ogłoszenie w sprawie przekazania dotacji

Podaję do publicznej wiadomości informację w sprawie przekazania w 2021 roku Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim (poprzez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji) środków finansowych w formie dotacji
artykuł nr 8

Ogłoszenie w sprawie przekazania w 2022 roku...

Podaję do publicznej wiadomości informację w sprawie przekazania w 2022 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych w formie dotacji w kwocie 30 000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rekompensatę pieniężną dla policjantów
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2022 roku

artykuł nr 10

Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sulejowskiej 47