artykuł nr 46

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego, położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Krasickiego 3

artykuł nr 47

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WA.ZUZ.3.4210.907.2020.MK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowę i częściową likwidację istniejącej sieci drenarskiej, na działce o nr ewid. 89/15 obręb 0009 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie.

artykuł nr 48

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Działkowej 6A

artykuł nr 49

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Placu Czarnieckiego 3

artykuł nr 50

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Wojska Polskiego 64