artykuł nr 16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji znak: IGK.6251.1.2019 w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko lotniska zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 48

Załączniki:
Obwieszczenie 84 KB
artykuł nr 17

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN40MM w ulicy Michałowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Informacja 16 KB
artykuł nr 18

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Szkolnej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 362 KB
artykuł nr 19

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych w pasie drogowym, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w ulicy Staszica w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 17 KB
artykuł nr 20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki:
Ogłoszenie MB
Wzór sprawozdania 36 KB
Wzór oferty 48 KB