artykuł nr 11

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej (dz. nr ewid. 2/1 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 2 ujęcia dla potrzeb Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 76/90

artykuł nr 13

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na na: budowie odcinka sieci wod.-kan. w ulicy Górniczej i Sowiej (działki nr ewid. 119/6, 119/1, 105, 107/5, 107/6, 106/135, 119/16 obręb 30) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. montaż zbiorników CO2 oraz zbiornika magazynowego na wodę osmotyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu "Sulimar" Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. uruchomienie punktu skupu zbieranych odpadów metali żelaznych i nieżelaznych, przewidzianego do realizacji na terenie Piotrkowa Trybunalskiego