artykuł nr 21

Wykaz Nr 11/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dot. lokalu użytkowego, garażu, położonego przy ulicy Piastowskiej 10

artykuł nr 22

Ogłoszenie dot. udostępnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w/s wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

artykuł nr 23

Obwieszczenie w/s wydania postanowienia prostującego oczywiste omyłki pisarskie w decyzji dot. obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko, powodowanego przez drogę ekspresową S8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy województwa łódzkiego

artykuł nr 24

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Sulejowskiej 35

artykuł nr 25

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Sulejowskiej 35