artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni 21 u do studni s21, przebudowie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni 21 d do studni 19d przy ul. Wierzejskiej, budowie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od studni kd1 do studni kd2 przy ul. Wierzejskiej, budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni s36 do studni s39 wzdłuż ulicy 13KDL, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ulicy Rejsowej wraz z przyłączami do nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 06.06.2017 r. dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej od węzła w15 do węzła w26 oraz od węzła w35 do węzła w1 dla terenu zawartego pomiędzy ulicami Wierzejskiej i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, na terenie przewidzianym pod układy komunikacyjne KDL i 13KDL oraz 9KDL, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid.: 228/4, 228/6, 228/8, 209/2, 225/5, 224/3, 224/2, 224/8, 222/2, 221/2, 220/2, 219/3, 218/14 obręb 20 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wszczętym w dniu 13.09.2017 r. na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedziba w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2016 z dnia 16.12.2016 r. znak IMA.6740.355.2016.

artykuł nr 5

Informacja o sprzeciwie wniesionym w dniu 18.09.2017 r. do zgłoszenia z dnia 31.05.2017 r. dot. robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni 21 u do studni s21 oraz przebudowie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni 21 d do studni 19d przy ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim