artykuł nr 6

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 173/2016 z dnia 30.05.2016 r. polegającej na budowie mostu w miejscu istniejącego obiektu mostowego w ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym rozbiórką istniejącego mostu, przewidzianych do realizacji na terenie działek oznaczonych nr ewid.: 1 obręb 21; 40 obręb 22 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 7

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul.: Rolniczej - Spacerowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 8

Infprmacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej-przyłączy-do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych "Kamienica" i "Oficyna" przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 9

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci ciepłowniczej rozdzielczej przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.06.2016 r. wpłynął wniosek dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka sieci wodociągowej PVC 0 160 w ul. Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim