artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów" wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800-odcinek A

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Bełchatów" z wyłączeniem węzła "Bełchatów" do węzła "Kamińsk" wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000-odcinek B

artykuł nr 3

Obwieszczenie dot. decyzji uchylonej w części i utrzymującej w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję dot. pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej

artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dot. przedsięwzięcia pn.: "Regulacja rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 5

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Regulacja rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim"