artykuł nr 56

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 57

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy ulicy Starowarszawskiej na odcinku od ulicy Farnej do ul. Zamurowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 58

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy odcinka linii energetycznej kablowej nn w rejonie ul. Michałowskiej

artykuł nr 59

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Żeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 60

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania tlenu na terenie istniejącego zakładu Pioma- Odlewnia Sp. z o.o. na działce o nr ew. 15/33 obręb 31 w Piotrkowie Trybunalskim?