artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 'budowie instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych poliolefinowych na komponenty paliw płynnych przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 10d (dz. nr ew. 223/6 obręb 41)'

artykuł nr 2

Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ws. sprostowania ogłoszenia zamieszczonego w Nr 48 Tygodnika Trybunalskiego w dn. 2 grudnia 2010 r. oraz obwieszczenia dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 3

Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

artykuł nr 4

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w/z z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy odcinka sieci gazowej z rur PE średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Armii Krajowej