artykuł nr 1

Decyzja Wojewody Łódzkiego dot. udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy autostrady A-1

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi w/s wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania postanowienia nr 6/2009 prostującego oczywista pomyłkę pisarską w decyzji Wojewody Łódzkiego nr 1/2008 z dn. 25 stycznia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8

artykuł nr 4

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w/s przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wśród dróg krajowych i ekspresowych z terenów województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne

artykuł nr 5

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dot. wszczęcia postępowania w/s wywłaszczenia nieruchomości i części nieruchomości położonych w obrębie 29 miasta Piotrkowa Trybunalskiego