artykuł nr 1

Rachunki bankowe Urzędu Miasta, NIP i REGON

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH
URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIGO


Obsługę bankową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi GETIN NOBLE BANK S.A.

Numer Swiftowy Banku (BIC): GBGCPLPK
Numer IBAN: PL


Rachunki bankowe:

1. Rachunek dochodów

15 1560 0013 2323 1404 1000 0001

Rodzaje wpłat: podatek od środków transportowych, podatek rolny i leśny od osób prawnych, mandaty wystawione przez Straż Miejską, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy i Skarbu Państwa, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za udostępnienie danych osobowych, opłata za udostępnienie informacji publicznej, opłata za usługi geodezyjne świadczone przez MODGiK i inne dochody Urzędu Miasta, opłata za dziennik budowy wydawana przez Referat Architektury i Budownictwa.

Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny, leśny i podatek pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych należy wpłacać na rachunek wymieniony powyżej. O numerach indywidualnych rachunków bankowych podatnicy zostaną powiadomieni w stosownych pismach.

Opłaty za rejestrację pojazdów oraz wymianę dokumentów związanych z pojazdami, opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy oraz za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.


2. Dochody z opłaty skarbowej

55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

Rodzaje wpłat: opłata skarbowa, w tym m.in. opłaty za wydanie aktów stanu cywilnego, wydanie zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia


3. Sumy obce (depozyty)

58 1560 0013 2323 1404 1000 0003

Rodzaje wpłat: wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


4. Rachunek bieżący Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

12 1560 0013 2322 6887 8000 0001

Rodzaje wpłat: dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym, 20% spłaconego przez dłużników alimentacyjnych zadłużenia z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości należnej Gminie Miasto Piotrków Trybunalski jako gminie dłużnika.


5. NIP i REGON dla Urzędu Miasta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń z ZUS

NIP 771-00-20-211

REGON 000655764


6. NIP i REGON dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT

NIP 771-27-98-771

REGON 590648468