artykuł nr 1

Rachunki bankowe Urzędu Miasta, NIP i REGON

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH
URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIGO


Obsługę bankową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi SANTANDER BANK POLSKA SA 

Numer Swiftowy Banku (BIC): WBKPPLPP
Numer IBAN: PL


Rachunki bankowe:

1. Rachunek dochodów


34 1090 2590 0000 0001 5213 1372

Rodzaje wpłat: podatek od środków transportowych, podatek rolny i leśny od osób prawnych, mandaty wystawione przez Straż Miejską, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy i Skarbu Państwa, dzierżawa, sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata adiacencka, opłata za udostępnienie danych osobowych, opłata za udostępnienie informacji publicznej, opłata za rejestrację pojazdów oraz wymianę dokumentów związanych z pojazdami, opłaty za wydanie i wymianę praw jazdy oraz za Strona 2 z 3 wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, opłata za usługi geodezyjne świadczone przez MODGiK i inne dochody Urzędu Miasta.

Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny, leśny i podatek pobierany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych należy wpłacać na rachunek wymieniony powyżej.
O numerach indywidualnych rachunków bankowych podatnicy zostaną powiadomieni w stosownych pismach.


2. Dochody z opłaty skarbowej


91 1090 2590 0000 0001 5213 1413

Rodzaje wpłat: opłata skarbowa, w tym m.in. opłaty za wydanie aktów stanu cywilnego, wydanie zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia.


3. Sumy obce (depozyty)


67 1090 2590 0000 0001 5213 1069

Rodzaje wpłat: wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy.


4. Rachunek bieżący Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


61 1090 2590 0000 0001 5213 1371

Rodzaje wpłat: dotacje, subwencje, udziały w podatku dochodowym.

 

5. Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

80 1090 2590 0000 0001 5213 1029

Rodzaje wpłat: spłata pożyczek udzielonych ze środków ZFŚS.


6. NIP i REGON dla Urzędu Miasta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczeń z ZUS

NIP 771-00-20-211

REGON 000655764


7. NIP i REGON dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym
z tytułu podatku VAT

NIP 771-27-98-771

REGON 590648468