główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie na usługę utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach niezagospodarowanych stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski

artykuł nr 2

Postępowanie na sukcesywną dostawę materiałów papierniczych, piśmienno - biurowych i geodezyjnych w 2014 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 3

Postępowanie na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Postępowanie na usługę transportową 50 osób do Tomaszowa Mazowieckiego, Nagórzyc, Inowłodza, Spały, Konewki w dniu 14 grudnia 2013 roku

artykuł nr 5

Postępowanie na wykonanie turystycznych materiałów informacyjnych na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 715.793 KB
Formularz oferty 698.983 KB
Wzór umowy 1.207 MB
artykuł nr 6

Postępowanie na opiekę nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w Piotrkowie Trybunalskim i ich dekorację flagami

artykuł nr 7

Postępowanie na organizację spotkania wigilijnego Przewodniczącego Rady Miasta z radnymi, pracownikami Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych (ok. 100 osób)

artykuł nr 8

Postępowanie na zakup urządzenia kopertującego z czytnikiem kodów OMR, oprogramowania i adresarki do zwrotek

artykuł nr 9

Postępowanie na usługę transportową dla 50 osób. Wycieczka na trasie Piotrków Trybunalski - Wawrzkowizna w dniu 15 grudnia 2013 roku

artykuł nr 10

Postępowanie na wykonanie; dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, po 1 szt.(łącznie 2 szt.) tablic pamiątkowych wykonanych z mosiądzu wg załączonego wzoru w związku z realizacją zadań pn.:- ,,Przebudowa ulicy Rwańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną''- ,,Przebudowa ulicy Rycerskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną'' w ramach projektu ,,TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego etap II''

artykuł nr 11

Postępowanie na wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynków położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 4, 4a i 6 (działki nr 315/1, 320/8, 320/11 i 320/12 obręb nr 21 wraz z wykonaniem projektu zabezpieczenia północnej ściany szczytowych budynków przy ul. Batorego 6a (działka nr 493/2) i zachodniej ściany szczytowej budynku przy ul. Batorego 6a (działka nr 493/2)

artykuł nr 12

Postępowanie na zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Ogłoszenie o zapytanie o cenę (rozeznanie) na wykonanie: ,,Zakup maszyny czyszczącej (szorowarka) dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Ogłoszenie 45.480 KB
Załączniki 99.354 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 66.190 KB
artykuł nr 14

Postępowanie na wykonanie projektu rewaloryzacji/remontu terenu zabytkowego Parku im. ks. J. Poniatowskiego, zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 22 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Postępowanie na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu prac w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

artykuł nr 16

Postępowanie na przygotowanie i druk rocznika ,,Nasz Piotrków'' informującego mieszkańców miasta o inwestycjach i działaniach samorządu w 2013 roku

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 543.756 KB
Formularz oferty 396.020 KB
artykuł nr 17

Postępowanie na zakup 900 sztuk mikroczipów przeznaczonych do znakowania psów i 40 kompletów formularza pt. ,,Dowód Identyfikacji i Rejestracji Zwierzęcia'' i dostawę do siedziby Kupującego

artykuł nr 18

Postępowanie na usługę transportową 50 osób do Torunia, Ciechocinka w dniu 24 listopada 2013 roku

artykuł nr 19

Postępowanie na odłowienie dzików z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 464.672 KB
Formularz oferty 759.519 KB
Wzór umowy 1.188 MB
artykuł nr 20

Postępowanie na interwencyjne usuwanie padłych zwierząt lub ich części z pasów drogowych i innych terenów stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (w granicach administracyjnych Miasta)

artykuł nr 21

Postępowanie na na wynajem i obsługę serwisową 7 kabin sanitarnych oraz ich ustawieniew wyznaczonych miejscach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

artykuł nr 22

Postępowanie na wykonanie usługi polegającej na ustaleniu przebiegu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym znak sprawy: IMG.6830.3.2013

artykuł nr 23

Postępowanie na sukcesywne usuwanie odpadów i nieczystości stałych z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2014 roku

artykuł nr 24

Postępowanie na świadczenie usługi zbrojnego konwojowania i przewozu gotówki oraz ochrony transportu wartości pieniężnych w 2014 r.

artykuł nr 25

Postępowanie na zamieszczenie ogłoszenia prasowego dotyczącego Projektu: ,,Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich'' współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

artykuł nr 26

Postępowanie na wykonywanie i sukcesywne dostawy pieczątek w 2014 roku dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 27

Postępowanie na sukcesywne dostarczanie prasy i poradników dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2014 roku

artykuł nr 28

Postępowanie na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku CKP dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego" przy ul. Targowej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 29

Postępowanie na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz pełnienie nadzoru ornitologicznego niezbędnego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul.Topolowej 14a wraz z podłączaniem do MSC"

artykuł nr 30

Postępowanie na usługę transportową 52 osób na trasie Piotrków Trybunalski - Aquapark Łódź w dniu 12 października 2013 roku

artykuł nr 31

Postępowanie na wykonanie i dostawę turystycznych map Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 32

Postępowanie na wykonanie opracowania pn:,,Pomiar ruchu komunikacyjnego i wskaźników rezultatu związanych z przebudową ul. Łódzkiej na odcinku od Alei Armii Krajowej do granic miasta''

artykuł nr 33

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ,,Remontu i termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5'' przy ul. K. Wielkiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 34

Postępowanie na usługę transportową dla 50 osób do Tomaszowa Mazowieckiego - Spały - Inowłodza w dniu 28 września 2013 r.

artykuł nr 35

Postępowanie na usługę transportową dla 56 osób do Załęcza Wielkiego w dniu 28 września 2013 r.

artykuł nr 36

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: ,,Budowa węzła cieplnego oraz remont i przygotowanie pomieszczenia przeznaczonego do budowy węzła cieplnego t.j. kotłowni w obiekcie ZSP Nr 6 przy ul. Krakowskie Przedmieście 36 w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 37

Postępowanie na usługę transportową dla 52 osób na trasie Piotrków Trybunalski-ZOO Borysew w dniu 07 września 2013 r.

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 448.737 KB
Formularz oferty 414.625 KB
Wzór umowy 1.358 MB
Informacja 1.020 MB
artykuł nr 38

Postępowanie na usługę transportową dla 52 osób na trasie Piotrków Trybunalski-Warszawa (zwiedzanie pałacu w Wilanowie) w dniu 21 września 2013 r.

artykuł nr 39

Postępowanie na zakup odzieży sportowej męskiej i akcesoriów sportowych

artykuł nr 40

Postępowanie na usługę polegającą na dostawie i montażu słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 41

Postępowanie na usługę polegającą na sporządzeniu operatów szacunkowych oceny wartościnieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w ramach projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 42

Postępowanie na usługę transportową dla 52 osób do Warszawy w dniu 21 lipca 2013 r.

artykuł nr 43

Postępowanie na usługę transportową dla 50 osób do Oświęcimia, Brzezinki i Wadowic w dniu 21 lipca 2013 r.

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze