główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonywanie operatów szacunkowych w 2005 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

WYKONYWANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH W 2005 ROKU

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb.,

Pasaż K. Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek

Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO 31.12.2005 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy

Prawo zamówień publicznych.

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 90%

Termin – 10%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż K. Rudowskiego 10,

pok. 317 do dnia 17.01.2005r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 17.01.2005r. o godz. 10.00pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Maria Grzegorzewska tel. 44/732-18- 51 – w sprawach merytorycznych

Iwona Urbańczyk tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych