artykuł nr 1

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 78 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Wysokiej 40/42, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 389
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 04-11-2022 roku

 

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 78 stanowiącego własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdującego się w budynku położonym przy ul. Wysokiej 40/42, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

Lokal mieszkalny nr 78 znajduje się w budynku na nieruchomości położonej przy ul. Wysokiej 40/42 w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 14, jako działka nr 458/1, 458/2, 458/3, 457/8, 457/9, 457/10, 457/11 o pow. 0,5750 ha. Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00027729/7 i PT1P/00055757/7.

 

Ww. lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 47,84 m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który wynosi: 4784/428650 części.

 

Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe.

 

Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

 

Cena nieruchomości lokalowej wynosi:  210 280,00 zł, w tym:

- cena lokalu wynosi:  186 166,00 zł

- cena ułamkowej części gruntu wynosi: 24 114,00 zł.

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu.

 

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 08 listopada 2022 r. do dnia 29 listopada 2022 r.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,

- podanie informacji o zamieszczeniu wykazów w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

 

II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze