artykuł nr 1

Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Żółtej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 371

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Żółtej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.

 

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej, księga wieczysta PT1P/00077262/0

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

 

2. Nieruchomość oznaczona jest  w operacie ewidencji gruntów obręb 11 jako działka numer 210 o powierzchni 0,1073 ha.

 

3.Wyżej wymieniona działka nie jest zabudowana, stanowi teren niezagospodarowany, usytuowany pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych, bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Na działce znajdują się samosiewy i dzikie drzewa, nie przedstawiające wartości gospodarczej. Ochronę oraz ewentualne usunięcie drzew lub krzewów reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098 późniejszymi zmianami). Koszty związane ze sporządzeniem wniosku i inwentaryzacji zieleni, przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych, usunięciem drzew i krzewów oraz ewentualnych opłat z tym związanych, wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy o ochronie przyrody i innych przepisów, ponosi posiadacz nieruchomości.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę istotną rolę jaką spełniają zadrzewienia i zakrzaczenia, zaleca się ograniczenie działań związanych z wycinką drzew i krzewów tylko do uzasadnionych przypadków.

W przypadku powstania odpadów przy wycince drzew i krzewów, posiadacz nieruchomości jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779 z późniejszymi zmianami).

Nieruchomość należy odwodnić poprzez odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na tereny sąsiednich nieruchomości jest zabronione, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późniejszymi zmianami).

Ewentualna niwelacja terenu pod projektowane obiekty winna zostać ujęta w projekcie budowlanym i nie może spowodować zachwiania stosunków wodnych na przedmiotowym terenie i terenach sąsiednich

 

4.Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani  też nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stosownie do ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 listopada 2011 r., działka nr 210 położona jest na terenie jednostki urbanistycznej określonej symbolem R – grunty rolne (użytki rolne, pastwiska), na których należy wykluczyć nowe podziały parcelacyjne oraz lokalizację zabudowy, z wyjątkiem wymiany istniejącej zabudowy w granicach istniejących siedlisk wynikającej z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania istniejących obiektów.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości oraz interpretacji zapisów planistycznych uzyskać można w Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. 44 732-15-10.

 

5. Cena nieruchomości położonej  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej wynosi: 23.000,00 zł.

 

6. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późniejszymi zmianami) sprzedaż  wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

 

Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.

Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.

 

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Ewentualne wznowienie znaków granicznych może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

7. Sprzedaż działki odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.

 

8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

9. Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu ograniczonego.

W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych.

 

10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 30 grudnia 2021 r. do dnia 19 stycznia 2022 r.
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

11. Własność nieruchomości objętej niniejszym wykazem Skarb Państwa nabył na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny z dnia 07 stycznia 2004 r., wydanego w sprawie sygn.akt I Ns 671/03 o stwierdzenie zasiedzenia.

Następnie, w dniu 06 grudnia 2004 r. Wojewoda łódzki wydał decyzję nr SP.VII.7723/R/642a/2004/EP stwierdzającą nieodpłatne nabycie przez gminę Miasto Piotrków Trybunalski z dniem 01 lipca 2000 r., z mocy prawa, własności powyższej nieruchomości.

Z uwagi na powyższe, stosownie do treści art. 216 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami), przy sprzedaży działki objętej niniejszym wykazem, nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 regulujący kwestie przysługującego pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze