artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Polnej - Kostromskiej

Załącznik do Zarządzenia Nr 372

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

dnia 29 grudnia 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Polnej – Kostromskiej

 

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Polnej – Kostromskiej.

 

2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 24, jako działka nr 315/51 oraz część działki 315/50 o łącznej pow. 1600 m2. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00050183/7.

 

3. Przedmiotowa nieruchomość jest częściowo zabudowana. Nakłady nie stanowią własności właściciela nieruchomości.

 

4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego wnioskowana działka położona jest w terenach ZP -  zieleń parkowa, skwery oraz w niewielkim północnym fragmencie działka nr 315/51 położona jest w terenie KL – lokalne tereny układu komunikacyjnego.

 

5.  Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XLVI/579/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz odstąpienie obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

6. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 5 lat z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowej kaplicy o konstrukcji drewnianej wraz z miejscami postojowymi oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym.

7. Czynsz dzierżawny wynosi 3.392,00 zł + podatek VAT wg obowiązującej stawki (obecnie 23%) tj. łącznie 4.172,16 zł brutto rocznie.

 

8. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt 7.

 

9. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.

 

10. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 30.12.2021 r. do dnia 20.01.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze