artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Starowarszawskiej 23

Załącznik do Zarządzenia Nr 368 
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
dnia 22 grudnia 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Starowarszawskiej 23

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Starowarszawskiej 23.

2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 21, jako działka
nr 195 o pow. 286 m2. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00060929/2.

3. Przedmiotowa nieruchomość jest częściowo zabudowana budynkiem garażowo – warsztatowym.       4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest w terenie 7.MŚ – zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska.

5.  Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się działkę nr 195 o pow. 286 m2  
z przeznaczeniem pod usługi – prowadzenie warsztatu samochodowego, stanowiącą nieruchomość opisaną w pkt 2.

6. Czynsz dzierżawny wynosi 422,14 zł brutto miesięcznie.

Tereny wykorzystywane pod produkcję i usługi

286 m2 x 1,20 zł/m2 = 343,20 zł + 23% VAT = 422,14 zł brutto miesięcznie.

7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  miesięcznemu czynszowi dzierżawnemu netto określonego w pkt 6.  

8. Czynsz płatny jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca.  

Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.

9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 27.12.2021 r. do dnia 17.01.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

 

 

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze