artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.  Wojska Polskiego 81a.

Załącznik do Zarządzenia Nr 363
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
dnia 20 grudnia 2021 r.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul.  Wojska Polskiego 81a.

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 81a.

2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 22, jako działka nr 4 o pow. 954 m2. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą: KW Nr PT1P/00097684/0.

3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.

4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego wnioskowana działka położona jest w terenie MŚ -  tereny zabudowy wielofunkcyjnej śródmiejskiej intensywnej (mieszanej mieszkaniowo – usługowej).

5.  Do dzierżawy na okres 3 lat przeznacza się część działki nr 4 o pow. 240 m2 , zaznaczoną na załączniku graficznym do niniejszego wykazu stanowiącą nieruchomość opisaną w pkt 2.

6. Czynsz dzierżawny wynosi 525,46 zł brutto rocznie.

Ogródki przydomowe(do 300m2)

240 m2 x 1,78 zł/m2 = 427,20 zł + 23% VAT = 525,46 zł brutto rocznie.

7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt 6.

8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.

9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 21.12.2021 r. do dnia 11.01.2022 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze