artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej.

Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00078767/7.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

 

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 15 jako działka numer 346/8 o pow. 0,0031 ha.

 

3. Działka numer 346/8 jest niezabudowana. Posiada kształt wielokąta, stanowiącego narożnik położony u zbiegu ulic Spacerowej i Rolniczej, przylegającego do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość wykorzystywana jest jako teren komunikacji przy budynku mieszkalnym. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, cmentarzy miejskich oraz w dalszej odległości usług podstawowych i oświatowych.

Dojazd do nieruchomości zapewniony bezpośrednio z drogi publicznej - ulicy Spacerowej.

Na działce znajduje się infrastruktura techniczna w postaci napowietrznego przewodu elektroenergetycznego niskiego napięcia.

 

4. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. z późniejszymi zmianami działka numer 346/8 znajduje się w jednostce urbanistycznej MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

5. Cena nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej wynosi: 2.615,00 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

 

6. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.

 

7. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

8. Uchwałą Nr XXXVI/484/21 z dnia 26 maja 2021 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraziła zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Spacerowej.

Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 154/6 obr.10, położonej przy ul. Spacerowej 44 / Rolniczej, stosownie do treści art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899).

 

9. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 29 listopada 2021r. do dnia 20 grudnia 2021r.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,

- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

10. Pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Osoby, o których mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają  zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości ustala się od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 10 stycznia 2022 r.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze