artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 138a

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 164

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 138a

 

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 138a.

2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 42, jako działka nr 140/2 o pow. 0,6762 ha. Przedmiotowa nieruchomość  ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P/00047814/6.

3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana

 

4. Nieruchomość nie jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wnioskowana działka położona jest w terenach:

UW – koncentracji usług i działalności gospodarczej z dopuszczeniem produkcji na terenach wielkopowierzchniowych, RM – zabudowa zagrodowa, R – grunty rolne, KG (projektowana) – ulica główna oraz KL – ulica lokalna.

 

5. Przedmiotową nieruchomość  o pow. 0,6762 ha  stanowiący działkę nr 140/2 obr. 42 przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze.

6. Czynsz dzierżawny wynosi  396,92 zł brutto rocznie.

Klasa IIIb – 0,3818 ha x 599,34 zł = 228,83 zł

Klasa IVa – 0,2926 ha x 481,16 zł = 140,79 zł

Klasa V – 0,0018 ha x 168,83 zł = 0,30 zł

 

W dniu zawierania umowy, czynsz zwolniony jest z podatku VAT. W przypadku wprowadzenia podatku VAT, czynsz ulegnie podwyższeniu o stawkę tego podatku.

7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do  uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej  połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt.7.  

 

8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku.  

Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września  danego roku.

 

9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 30 czerwca 2021  r. do dnia 21.07 2021 r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze