artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 161

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 28 czerwca 2021 roku

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego.

 

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej.

Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00066776/6.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

 

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 19 jako działka numer 370/1 o pow. 0,0048 ha.

 

3. Działka numer 370/1 nie jest zabudowana. Posiada kształt prostokąta o wymiarach ok.12,1 m x 3,97 m przylegającego dłuższym bokiem do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dz.361). Graniczy również z działką nr 363/4 - stanowiącą własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz nr 370/2 należącą do osoby prywatnej. Działka zagospodarowana jest jako teren zieleni przy budynku mieszkalnym. Brak bezpośredniego dojazdu do nieruchomości. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

4. Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. z późniejszymi zmianami. działka numer 370/1 znajduje się w jednostce urbanistycznej MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

5. Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej wynosi: 3.900,00 zł.

 

6. Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

 

7.Cena nieruchomości osiągnięta w wyniku przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.

 

8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

9. Uchwałą Nr XXXVI/485/21 z dnia 26 maja 2021 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraziła zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej.

Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości następuje w trybie ustnego przetargu ograniczonego. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych.

 

10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

-wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 29 czerwca 2021 r. do dnia 19 lipca 2021 r.

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,

- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

11.Własność nieruchomości objętej niniejszym wykazem Skarb Państwa nabył w trybie art. 2 ust. 1 lit. b dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Następnie, decyzją Wojewody Piotrkowskiego RG.III.7224-4/1923/92 z dnia 04 lipca 1992 r., potwierdzono nabycie prawa własności przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa przez Gminę Piotrków Trybunalski.

Z uwagi na podaną wyżej podstawę nabycia, stosownie do treści art. 216 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami), przy sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym wykazem nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 regulujący kwestie przysługującego pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

 

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze