artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 144

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 04 czerwca 2021

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 1.

Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00009904/6.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

 

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 23 jako działka numer 87 o pow. 0,0695 ha.

 

3. Działka numer 87 jest niezabudowana. Posiada kształt wąskiego trójkąta o długości ok.142 m i średniej szerokości 4,90  m przylegającego dłuższym bokiem do  nieruchomości osoby prywatnej, zabudowanej budynkiem usługowym. Porośnięta samosiejkami drzew i krzewów. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny kolejowe oraz w dalszej odległości usług podstawowych i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Szkolnej - drogi  o nawierzchni asfaltowej.
W razie konieczności usunięcia drzew lub krzewów, przy braku innych rozwiązań alternatywnych, nabywca nieruchomości obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.55 z późn.zm.).

 

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim (Uchwała Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. z późn. zm.) przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 34MŚ – zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska, m.in. z możliwością sytuowania budynków bezpośrednio w granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi.
Dla nieruchomości obowiązuje m.in. zapis o zachowaniu kompleksów starodrzewia – szpalerów wzdłuż ulic: Szkolnej, Niecałej, Staszica i Słowackiego oraz zachowaniu minimum 25% powierzchni terenu biologicznie czynnej.

 

5. Cena nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 1 wynosi: 55.000,00 zł + 23% podatku VAT.

Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późniejszymi zmianami) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży – obecnie 23%.

 

6. Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.

 

7. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

8. Uchwałą Nr XXIII/412/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraziła zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 1.

Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym, jako grunt przyległy, niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Szkolnej 3, stosownie do treści art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, Dz.U. z 2021 poz.11, poz.234 z późniejszymi zmianami).

 

9. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 07 czerwca 2021r. do dnia 28 czerwca 2021r.
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

10. Nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 1 została nabyta z mocy prawa przez Gminę  Piotrków Trybunalski na podstawie decyzji Wojewody Piotrkowskiego RG.III.7224-4/56/93 z dnia 12 stycznia 1993 r.

Z uwagi na powyższe, przy zbywaniu działki objętej niniejszym wykazem, nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, Dz.U. z 2021 poz.11, poz.234 z późn. zm.).

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze