artykuł nr 1

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Dzielnej 11 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia

Nr 143 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 4 czerwca 2021 roku

 

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Dzielnej 11 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.

 

 1. Lokal mieszkalny nr 12 znajduje się w budynku na nieruchomości położonej przy ul. Dzielnej 11 w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obr.23 jako działka nr 296/18 o łącznej pow. 0,2370 ha.

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00055967/2.

 

 1. Ww. lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 48,17 m2, powierzchnia pomieszczenia przynależnego do lokalu (piwnicy) wynosi: 3,47 m2. Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który wynosi: 5164/235800 części.

 

 1. Sposób korzystania z nieruchomości: B - tereny mieszkaniowe.

 

 1. Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

 

 1. Cena nieruchomości lokalowej wynosi: 172.000,00 zł, w tym:
 • cena lokalu wynosi: 152.000,00 zł
 • cena ułamkowej części gruntu wynosi: 20.000,00 zł.

 

 1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca lokalu.

 

 1. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
 • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 9 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
 • podanie informacji o zamieszczeniu wykazów w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 1. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze