artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej dzierżawcy, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6.

Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej dzierżawcy, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6.

1 .Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Wiśniowej 6, księga wieczysta PT1P/00065236/2.

Powyższa nieruchomość, w latach ubiegłych, była przedmiotem umów dzierżawy zawieranych zasadniczo na okres trzech lat i systematycznie przedłużanych. Obecnie obowiązuje umowa dzierżawy Nr 304/SPN/S/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r., zawarta na okres 10 lat, tj. od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2031 r.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 32 jako działka numer 423/2 o powierzchni 0,0394 ha.

3.Nieruchomość znajduje się w środkowo - południowej części Miasta, w odległości ok. 1,5 km od centrum Miasta, w terenach sąsiadujących z terenami ogródków działkowych. Na nieruchomości usytuowane są wybudowane w latach trzydziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku: budynek mieszkalny, dwa budynki gospodarcze oraz garaż.

Budynek mieszkalny (jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony) wybudowany został przez poprzedników prawnych rodziców obecnego dzierżawcy nieruchomości w latach trzydziestych XX wieku. Początkowo budynek składał się z jednego pokoju oraz kuchni. Następnie, w oparciu o pozwolenie wydane przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Budownictwa w dniu 29 listopada 1955 r. za numerem L.dz.VII.MZAB/828/55, istniejący budynek mieszkalny został rozbudowany.

Budynki gospodarcze wybudowane zostały w latach trzydziestych XX wieku w technologii tradycyjnej. Są to budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. W latach późniejszych były one przebudowywane i rozbudowywane.

Nieruchomość jest ogrodzona i zagospodarowana w postaci nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych, utwardzenia z kostki betonowej i płyt chodnikowych (dojścia do budynków, podjazd i opaska wokół budynku), elementów małej architektury. Ogrodzenie frontowe wykonane jest z profili stalowych z bramą i furtką z profili stalowych. Ogrodzenie wewnętrzne stanowią prefabrykowane płyty betonowe.

W ulicy Wiśniowej przebiega sieć wodociągowa, sieć energii elektryczne, sieć kanalizacyjna oraz sieć gazowa.

4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwałą XXVII/359/16 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości następuje stosownie do Uchwały Nr XXIX/408/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

6. Cena nieruchomości położonej przy ul. Wiśniowej 6 wynosi: 195.000,00 zł, w tym:

  • cena naniesień budowlanych (wartość nakładów poniesionych przez dzierżawcę nieruchomości): 164.635,00 zł
  • cena gruntu: 30.365,00 zł.

7. Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku VAT, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt  10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685).

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej.

Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.

8. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym  i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

9. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, określonego na mapie  zasadniczej prowadzonej przez Geodetę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych lub co do których brak jest informacji w instytucjach branżowych. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji nabywca przeniesie istniejące media na własny koszt, po uprzednim dokonaniu wymaganych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg podziemnych mediów.

10. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i  ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 23 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 roku,
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

11. Nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskiego przy ul. Wiśniowej 6 nabyta została przez Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 1977 r. w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Wydział I Cywilny z dnia 26 lipca 1999 roku, wydane w sprawie sygn. akt I Ns 1242/98 o stwierdzenie zasiedzenia.

Nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności wyżej wymienionej nieruchomości przez gminę Miasto Piotrków Trybunalski potwierdzone zostało przez Wojewodę Piotrkowskiego mocą decyzji numer G.III.7224-4/1849/93 z dnia 27 grudnia 1994 r. 

Z uwagi na podaną wyżej podstawę nabycia, stosownie do treści art. 216 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami), przy sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym wykazem, nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 regulujący kwestie przysługującego pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

 

 

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze