artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 19 c, przeznaczonej w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 19 c, przeznaczonej w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 19c.

Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00092662/5.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

 

2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obręb 15 jako działki numer 784/11 i 784/2 o łącznej pow. 0,0065 ha.

 

3.Działki numer 784/11 i 784/2 są niezabudowane, posiadają kształt prostokąta o wymiarach ok.14,5 m x 4,5 m, graniczącego dłuższym bokiem od południa bezpośrednio z ul. Partyzantów, a od północy z działką osoby prywatnej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Partyzantów - drogi o nawierzchni asfaltowej.

 

4.Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 r. z późn. zm. działki numer 784/11 i 784/2 znajdują się w jednostce urbanistycznej MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość położona jest w terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani też nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

5.Cena nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Partyzantów 19c wynosi: 5.560,00 zł.

Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości objęta jest zwolnieniem z podatku od towarów i usług, wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku VAT.

 

6.Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku bankowego.

 

7.Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, aktualnym sposobem jej wykorzystania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

8.Uchwałą Nr XXII/399/12 z dnia 29 maja 2012 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraziła zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Partyzantów 19c.

Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym jako grunt przyległy, niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej położonej przy ul. Partyzantów 19c, stosownie do treści art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

 

9.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28, tj. od dnia 02 kwietnia 2021 r. do dnia 23 kwietnia 2021 r.
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

10.Pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Osoby, o których mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają  zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości ustala się od dnia 02 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze