artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kaczej i ul. Leszczynowej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 marca 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kaczej i ul. Leszczynowej

 

1.Nieruchomości położone są w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kaczej i ul. Leszczynowej

2.Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów w obr. 10, jako działki nr 308/2 o powierzchni 0,7178 ha i działka nr 451/1 o powierzchni 0,5455 ha, które mają urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P/00112274/5 oraz działka nr 371/2 o powierzchni 0,8424 ha, która ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P/ 00028636/5.

3. Przedmiotowe nieruchomości nie są zabudowane.

4. Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: - działka nr 308/2 obręb 10 położona jest w terenie R, RM i KL tj: R - grunty rolne, RM -zabudowa zagrodowa, KL- ulice lokalne, - działka nr 371/2 obręb 10 położona jest w terenie MN, MW i KL tj: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, KL- ulice lokalne, - działka nr 451/1 obręb 10 położona jest w terenie MW,U/Z i KZ tj: MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, U/Z –usługi z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu, KZ- ulice zbiorcze.

5. Przedmiotowe nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne.

6. Czynsz dzierżawny wynosi 591,87 rocznie: Klasa IV a – 0,5268 ha x 481,16 zł/ha = 253,48 zł Klasa IVb – 0,3699 ha x 362,98 zł/ha = 134,27 zł Klasa V i pozostałe –1,2090 ha x 168,83 zł/ha = 204,12 zł W dniu sporządzania wykazu czynsz zwolniony jest z podatku VAT. W przypadku wprowadzenia podatku VAT, czynsz ulega podwyższeniu o stawkę tego podatku.

7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt.7.

8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 30 marca 2021r. do dnia 20 kwietnia 2021r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze