artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bugajskiej 21a

Załącznik do Zarządzenia Nr 64

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 marca 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bugajskiej 21a

 

1.Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bugajskiej 21a.

2.Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obr. 20 jako działka nr 153/1 o pow. 292 m2 . Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr PT1P00050501/3.

3. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.

4. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działka nr 153/1 położona jest w jednostce urbanistycznej: MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Przedmiotową nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

6. Czynsz dzierżawny wynosi 639,30 zł brutto rocznie. Ogródki przydomowe (do 300 m2 ) 292m2 x 1,78 zł/m2 = 519,76 zł + 23% VAT = 639,30 zł

7. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt.7.

8. Czynsz płatny jest z góry do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

9. Wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piotrków Trybunalskiego oraz zamieszcza się na stronie internetowej: www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, na okres 21 dni tj. od dnia 30 marca 2021r. do dnia 20 kwietnia 2021r. a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze