artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wiśniowej 6, 9 i 12

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 52

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 marca 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Wiśniowej 6, 9 i 12.

 

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6, 9 i 12.

2. Nieruchomość stanowi własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski i oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie 32 jako działki nr:

- 423/2 przy ul. Wiśniowej nr 6 o powierzchni 0,0394 ha,

- 433 przy ul. Wiśniowej nr 9 o powierzchni 0,0376 ha,

- 426/2 i 427/2 przy ul. Wiśniowej nr 12 o łącznej powierzchni 0,0398 ha.

3. Przedmiotowa nieruchomość w części zabudowana jest budynkami mieszkalnymi, a w części zagospodarowana jako ogródki przydomowe. Nakłady w postaci budynków stanowią własność osób fizycznych – dotychczasowych dzierżawców bądź ich następców prawnych.

4. Przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymienione działki położone są w jednostce urbanistycznej MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XXXIII/448/21 z dnia 24 lutego 2021 r. wyraziła zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres 10 lat, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

6. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 10 lat jako teren do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

7. Stawka czynszu dzierżawnego dla terenów do obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych wynosi rocznie 1,75 zł za 1 m2 gruntu + podatek VAT (obecnie 23%). Roczny czynsz dzierżawny dla poszczególnych działek wynosi - 423/2 o pow. 0,0394 ha x 1,75 zł = 689,50 zł + 23% VAT = 848,09 zł rocznie - 433 o pow. 0,0376 ha x 1,75 zł = 658,00 zł + 23% VAT = 809,34 zł rocznie - 426/2 i 427/2 o łącznej powierzchni 0,0398 ha x 1,75 zł = 696,50 zł + 23% VAT = 856,70 zł rocznie.

8. Czynsz płatny jest do 31 marca każdego roku. Wysokość czynszu w latach następnych może ulegać zmianie. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w IV kwartale każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązywania od 1 stycznia następnego roku – wg wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

9. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wynikających z umowy, Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji pieniężnej w wysokości równej połowie czynszu dzierżawnego netto określonego w pkt. 7. Kaucję, o której mowa wyżej należy uiścić najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy dzierżawy, przy czym dowód wpłaty kaucji podlega okazaniu przed podpisaniem umowy dzierżawy. W przypadku zawierania kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą wpłacona wcześniej kaucja zostanie zaliczona na poczet kaucji należnej w ramach tej umowy.

10. Wykaz, o którym mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28;

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,

- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze