artykuł nr 1

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dzielnej 11 m. 9

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Dzielnej 11 w Piotrkowie Trybunalskim przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu

 

Lokal mieszkalny nr 9 mieszczący się w budynku położonym przy ul. Dzielnej 11 w Piotrkowie Trybunalskim na działce oznaczonej nr 296/18 w obrębie 23, o pow. 0,2370 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00055967/2.

Ww. lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2/ powierzchnia pomieszczenia przynależnego w m2 - 48,17 m2 / 5,54; 3,17 m2

 

Udział w nieruchomości wspólnej - 5688/235800

 

Opis i przeznaczenie nieruchomości-Zabudowa mieszkaniowa. Lokal przeznaczony do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z udziałem w gruncie.

Cena nieruchomości: 143.929,00 zł w tym

Cena lokalu mieszkalnego – 133.089,00 zł

Cena ułamkowej części gruntu – 10.840,00 zł

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz cena ułamkowej części gruntu płatne są najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej w formie aktu notarialnego.

 

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 13.11. 2020 r. do dnia 04.12.2020 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu/lokali przysługuje osobie/osobom, która/które jest/są najemcą/najemcami lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

 

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak

 

Piotrków Tryb., dnia 09.11.2020 r.