artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PREZYDENT MIASTA

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1.       Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie wyższe: preferowane / administracja, zarządzanie, ekonomia, pedagogika, socjologia, psychologia, medycyna /

b)      Staż w pracy 4 lata, w tym 2 lata w jednostkach określonych w art. 3 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Wymagania dodatkowe :

a)      Znajomość: znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej i ustawy o finansach publicznych,

b)      Znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości, ustawy o działalności pożytków publicznych i wolontariacie, prawo zamówień publicznych

c)       Znajomość języków obcych : język angielski lub język niemiecki lub język francuski na poziomie podstawowym,

d)      Obsługa komputera : Word, Excel na poziomie średniozaawansowanym,

e)      Pożądane kompetencje: społeczne ( delegowanie, komunikatywność, procedury ich znajomość i stosowanie, relacje z klientami ), menedżerskie ( kierowanie, zarządzanie projektami, myślenie strategiczne ), osobiste ( podejmowanie decyzji, elastyczność myślenia, dążenie do rezultatów ).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Nadzór nad realizacją budżetu związanego z zadaniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii i innych,

b)      Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu, w części dotyczącej zadań MPPiRPA oraz PPN i innych,

c)       Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

d)      Opracowywanie projektów aktów prawnych Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz innych opracowań (np. regulaminów, umów cywilno-prawnych),

e)      Organizowanie kampanii społecznych, szkoleń grup zawodowych, spotkań, narad

4.       Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)      dokumenty poświadczające wymagany staż pracy (świadectwa pracy),

e)      kwestionariusz osobowy,

f)        oświadczenie o niekaralności,

g)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

h)      referencje lub wykaz min. 3 osób z adresem i nr telefonu mogących wystawić opinie o kandydacie,

i)        oświadczenie zawierające klauzule: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” osobiście w siedzibie Urzędu pokój nr 104 Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. lub pocztą na adres Urzędu w terminie do dnia 14.06.2006r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.piotrkow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy Pasażu Rudowskiego 10.