artykuł nr 1

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

w Piotrkowie Trybunalskim

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

w Piotrkowie Trybunalskim

1. Wymagania niezbędne:

 a) wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne lub prawnicze,

 b) staż pracy - 5 lat, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na:

 - stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 Ustawy o pracownikach samorządowych, lub

 - w służbie cywilnej, lub

 - w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

 - w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

 - kierowniczych stanowiskach państwowych, lub

 - kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego,

 c) obywatelstwo polskie,

 d) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 e) znajomość zagadnień z zakresu udzielania zamówień publicznych – Ustawa z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.),

 f) dobra znajomość gospodarki finansowej samorządu – Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz zagadnień księgowości,

 g) znajomość zagadnień prawa przewozowego – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz.601 ze zm.),

 h) znajomość problematyki transportu i komunikacji – Ustawa z dnia 6 września 2001 r.  o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz.2088 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

 a) znajomość obsługi komputera,

 b) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 a) kierowanie pionem komunikacji.

 

4. Wymagane dokumenty:

 a) list motywacyjny,

 b) życiorys (CV),

 c) kserokopie świadectw pracy,

 d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

 e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 f) referencje lub wykaz min. 3 osób z adresem i nr telefonu mogących wystawić opinię o kandydacie,

 g) zaświadczenie o niekaralności,

 h) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Kserokopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Komisja Rekrutacyjna ma prawo zażądać od kandydata dostarczenia oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 (pok.4, parter) lub pocztą na adres Zarządu w zaklejonej kopercie, na której należy również umieścić dopisek: Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w terminie do dnia 30 grudnia 2005 r.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.piotrkow.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 (I piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne kategorie:
III kwartał
IV kwartał