artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJW REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

W URZĘDZIE MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

1.      Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie wyższe lub średnie, kierunek: Ekonomiczny

b)      Staż pracy- w przypadku posiadania wykształcenia wyższego nie wymagany, w przypadku wykształcenia średniego – 3 lata

2.   Wymagania dodatkowe :

a)      umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),

b)      znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,  prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o rachunkowości,

c)       pożądane kompetencje :  osobiste (otwartość na zmiany, dążenie do rezultatów, sumienność),  społeczne ( współpraca w zespole, procedury, znajomość i stosowanie)

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      Ewidencja komputerowa raportów wydatków gotówkowych,

b)      Księgowanie komputerowe wydatków inwestycyjnych,

c)       Dekretacja dowodów obrotu środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi (OT, OM, LT, PT),

d)      Rozliczanie ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych,

e)      Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów współfinansowanych ze środków unijnych w przypadku nieobecności w pracy podinspektora ds. funduszy unijnych,

f)        Doraźna praca w kasie w przypadku nieobecności kasjera.

4.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)       dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)      kwestionariusz osobowy,

e)      oświadczenie o niekaralności,

f)        dokumenty potwierdzające staż pracy

g)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

h)      referencje lub wykaz min. 3 osób z adresem i nr telefonu mogących wystawić opinię
o kandydacie,

i)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej” osobiście w siedzibie Urzędu pokój nr 104 Pasaż Rudowskiego 10, w Piotrkowie Tryb. lub pocztą na adres Urzędu  w terminie do dnia 14. 12. 2005r. do godz.15:30

Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.piotrkow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). 

Dostępne kategorie:
III kwartał
IV kwartał