artykuł nr 1

2/05 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na stanowisko PODINSPEKTORA ds. ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W WYDZIALE INFRASTRUKTURY MIASTA

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

OGŁASZA  NABÓR

NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

W URZĘDZIE MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PODINSPEKTORA ds. ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W WYDZIALE INFRASTRUKTURY MIASTA

1.      Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie wyższe techniczne, pożądany kierunek: Architektura, Budownictwo, Inżynieria Środowiska

b)      Staż pracy- nie wymagany

2.   Wymagania dodatkowe :

a)      umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),

b)      umiejętność odczytywania rysunków technicznych,

c)       umiejętność odczytywania treści mapy sytuacyjno-wysokościowej, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość prawa budowlanego, prawa samorządowego, instrukcji kancelaryjnej,

d)      pożądane kompetencje :  społeczne (znajomość procedur, komunikatywność, kultura osobista) , osobistych ( zarządzanie czasem, sumienność, samodzielność).

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      przygotowywanie projektów decyzji pozwoleń na budowę i rozbiórkę,

b)      przygotowywanie projektów decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę,

c)       sprawdzanie kompletności przedłożonej dokumentacji technicznej,

d)      wykonywanie czynności administracyjnych w toku prowadzonych postępowań,

e)      przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę,

f)        przygotowywanie projektów decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

4.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)       dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

d)      kwestionariusz osobowy

e)      oświadczenie o niekaralności

f)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g)      referencje lub wykaz min. 3 osób z adresem i nr telefonu mogących wystawić opinię o kandydacie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu pokój nr 104 Pasaż Rudowskiego 10, w Piotrkowie Tryb. lub pocztą na adres urzędu w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko PODINSPEKTORA ds. ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA W WYDZIALE INFRASTRUKTURY MIASTA”    w terminie do dnia 26. 09. 2005r.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku  naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  (www.piotrkow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).  

Dostępne kategorie:
III kwartał
IV kwartał