artykuł nr 1

1/05 Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

w Piotrkowie Trybunalskim

ogłasza nabór na stanowisko 

ZASTĘPCY DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI

1. Wymagania niezbędne:

 a) wykształcenie wyższe ekonomiczne, techniczne lub prawnicze,

 b) staż pracy w samorządzie minimum 5 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym,

 c) znajomość zagadnień z zakresu udzielania zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.),

 d) dobra znajomość gospodarki finansowej samorządu – Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zm.) oraz zagadnień księgowości,

 e) znajomość zagadnień prawa przewozowego – Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz.601 ze zm.),

 f) znajomość problematyki transportu i komunikacji – Ustawa z dnia 6 września 2001 r.
 o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.2088 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe:

 a) znajomość obsługi komputera,

 b) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 a) kierowanie pionem komunikacji.

4. Wymagane dokumenty:

 a) list motywacyjny,

 b) życiorys zawodowy,

 c) kserokopie świadectw pracy,

 d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 e) zaświadczenie o niekaralności,

 f) referencje,

 g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 (pok.4, parter), w zaklejonej kopercie, na której należy również umieścić dopisek: Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w terminie do dnia 21 września 2005 r.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.piotrkow.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 (I piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Dostępne kategorie:
III kwartał
IV kwartał