artykuł nr 1

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Mając na uwadze trwający stan epidemii oraz wzrastającą liczbę zakażeń COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo wykonawców i osób korzystających z darmowego poradnictwa, uprzejmie informuję, że od dnia 01 lutego 2022 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu (np. telefon, e-mail). Skorzystanie z darmowego poradnictwa możliwe jest po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 44 732-77-81.

Po uzyskaniu nieodpłatnej porady istnieje możliwość przekazania o niej opinii pod wskazanym powyżej numerem telefonu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: darmowapomocprawna@piotrkow.pl lub listownie, bezpośrednio do Referatu Spraw Społecznych, Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

 

Z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Grzegorz Janowski

Kierownik Referatu Spraw Społecznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 oraz z 2020 r., poz. 875, zwanej dalej: „ustawą"). Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim:

- poszerzenia kręgu beneficjentów

Od dnia 16 maja 2020 r. darmowa pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

- ułatwienia udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

Zgodnie z art. 28a ustawy w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Co istotne według nowych uregulowań ze względów bezpieczeństwa, w okresie  stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przy udzielaniu porad  w powyższy sposób nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Od 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących. W 2018 roku wprowadzono zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - zaczęły funkcjonować nowe formy usług  (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja) oraz rozszerzono katalog beneficjentów. 

 

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatną mediację zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2   ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenia o których mowa w ww. artykule.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane na terenie Miasta, godziny i zasady przyjęć

Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w Urzędzie Miasta przy ulicy Szkolnej 28, pokój 130, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  8:30-12:30
 i 13:00-17:00. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Alejach 3 Maja 28/34, pokój 206, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:00-17:00, a w piątki 8:00-12:00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zapisują się na porady z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 44 732-18-00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzenie nieodpłatnej mediacji odbywa się co do zasady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób,
o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

 

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Załączniki:
Co powinieneś wiedzieć - Pomoc obywatelom UkrainyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Odstąpienie od umowy i rękojmia za wady388 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bezpieczeństwo w sieci424 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sposoby rozwiązywania umów o pracę168 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedawnienia - sposoby obrony merytorycznej108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prawo spadkowe267 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Podstawowe zasady prawa pracy165 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - 2021 rok54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania punktówMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o wznowieniu działalności punktów669 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta informacyjna nieodpłatna pomoc prawna29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Poradnik - Prawa i obowiązki w postępowaniu cywilnymMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość305 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o udzielenie pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość wersja edytowalna22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta pomocy - część B823 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta informacyjna mediacja51 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta informacyjna nieodpłatne poradnictwo obywatelskie403 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem528 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Klauzula RODO15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer