artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia części ternu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

WYKONANIE OGRODZENIA CZĘŚCI TERNU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB: 

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317 lub ze strony internetowej www. piotrkow.pl

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Zamówienie należy zrealizować: od dnia podpisania umowy do 22.07.2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.      posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.      posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3.      znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

5.      zrealizowali w ostatnich 3 latach, co najmniej 2 roboty o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT:

·          CENA – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 03.07.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 03.07.2006 r. o godz. 10.30 pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Andrzej Błęcki tel. 044 732-18-22 ul. Szkolna 28 pok. 27,

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Joanna Zając tel. 044 732-77-97 ul. Pasaż Rudowskiego 10 pok. 317.