artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Pracownia Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Farna 8

97-300 Piotrków Trybunalski 

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

            Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z późniejszymi zmianami), na:

opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej

w Piotrkowie Trybunalskim.

ZAMAWIAJĄCY:

            PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

ul. Farna 8

97-300 Piotrków Trybunalski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, KRÓTKIEJ, Zalesickiej I GRABSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OFERTY CZĘŚCIOWE:

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

OFERTY WARIANTOWE:

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

            Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ do odbioru w Pracowni Planowania Przestrzennego , 97-300 Piotrków Tryb,
ul. Farna 8 oraz na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.akcessnet.net

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Ostateczny termin opracowania projektu planu a w tym uzyskanie uzgodnień i opinii, rozpatrzenie ewentualnych uwag oraz opracowanie projektu uchwały – ustala się

na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

·          Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

·          Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·          Posiadają uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym oraz są członkami Okręgowej Izby Urbanistów;

·          Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , potencjałem ekonomicznym i technicznym a także przeszkolonymi pracownikami, którzy zapewniają  prawidłowe i rzetelne wykonanie zamówienia.

·          Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

·          Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej 2 usługi o podobnym zakresie, o którym stanowi przedmiot zamówienia

·          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

WADIUM:

            Nie dotyczy niniejszego postępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT:

            cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

            Pracownia Planowania Przestrzennego, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Farna 8

do dnia 11 lipca 2006 roku do godz. 10.00

Otwarcie ofert

dnia 11 lipca 2006 roku o godz. 10.30

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

            30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

            Jacek Makagon -  w sprawach merytorycznych, tel. 44/732-15-40.

            Jerzy Dankowski - w sprawach formalnych, tel. 44/732-15-40.