artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Kostromska - zachód w ramach zadania "budowa ścieżek rowerowych"

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

BUDOWA CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO UL. KOSTROMSKA – ZACHÓD W RAMACH ZADANIA „BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH”.                  

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

- do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

- dostępny na stronie internetowej www.piotrkow.pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

4 miesiące od daty podpisania umowy.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności - wymagane są uprawnienia w zakresie wykonywanych robót.

Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją techniczną  i  Prawem Budowlanym:

*               ze stałą obsługą geodezyjną, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia geodezyjne.

*               przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności:

-                instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie robót drogowych.

*               posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – udokumentują, że w ostatnich 5 latach wykonali z należytą starannością min. 3 roboty o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł. każda,

3.       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – udokumentują, że w ciągu ostatnich 3 lat osiągnęli obrót min. 1 mln zł.za każdy rok,

5.       posiadają zdolność kredytową do minimalnej kwoty 100 tys. zł.

6.       są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

7.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 – Prawo zamówień publicznych.

WADIUM:

3.000 zł

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -  100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 17.07.2006r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 17.07.2006r. o godz. 10:00 pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Radomir Illinicz tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

Marzena Kacperczyk 44/732-18-39 – w sprawach technicznych