artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 37

ZAMAWIAJĄCY:

Dyrekcja

IVLiceum Ogólnokształcącego

Ul.Wojska Polskiego 37

97-300 Piotrków Trybunalski

TRYB ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.

ADRES STRONY INTERNETOWEJ SIWZ

www:4lo.livenet.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w IVLiceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 37.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

  I.      Remont klatki schodowej:

1.       Demontaż istniejącej boazerii.

2.       Naprawa tynków po demontażu boazerii.

3.       Wykonanie wyprawy z tynku dekoracyjnego.

4.       Malowanie klatki schodowej.

5.       Obłożenie stopni płytkami.

II.      Remont sanitariatu chłopców i personelu na I piętrze:

1.       Rozebranie istniejących ścianek oraz okładzin ściennych i podłogowych.

2.       Wykonanie nowych ścianek i okładzin.

3.       Remont posadzki.

4.       Naprawa tynków.

5.       Malowanie pomieszczeń.

6.       Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej.

7.       Remont instalacji elektrycznej.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZEŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

www:4lo.livenet.pl

 IVLiceum Ogólnokształcące ul. Wojska Polskiego 37 97-300 Piotrków Trybunalski

-Sekretariat w godz. 07.30-15.30.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 18 sierpnia 2006 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.       Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia – udokumentują, że w ostatnich 3 latach wykonali z należytą starannością min. 3 roboty o podobnym charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem i stopniu złożoności.

3.       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy– Prawo zamówień publicznych.

5.       Spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy– Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy zobowiązani są do załączenia dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeśli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

WADIUM:

Nie dotyczy.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

IVLiceum Ogólnokształcące ul. Wojska Polskiego37 97-300 Piotrków Trybunalski -sekretariat

do dnia 14 czerwca 2006r. do godz.11.00

Otwarcie ofert w dniu 14 czerwca 2006r. o godz. 12.00

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni