artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zorganizowanie 10–dniowego wypoczynku letniego /w ramach od 1 do 4 turnusów/ w miejscowościach na terenie Polski nad Morzem Bałtyckim

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 34

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zorganizowanie 10–dniowego wypoczynku letniego /w ramach od 1 do 4 turnusów/ w miejscowościach na terenie Polski nad Morzem Bałtyckim oddalonych od morza nie więcej niż 10 km, (w części wschodniej wybrzeża od miejscowości Ustka na wschód ) dla 300 – 400 dzieci w wieku 7 – 16 lat z rodzin najuboższych z terenu miasta Piotrków Trybunalski w okresie wakacyjnym, tj. od 26.06.2006 roku do 31.08.2006 roku.

 

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

 

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34, pokój nr 22 lub za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na wniosek wykonawcy

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od 26 czerwca 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków następuje na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

 

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 34 pok. 20 do dnia 13 czerwca 2006 roku do godziny 10.00

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalski, ul. Próchnika 34 pok. 23 dnia 13 czerwca 2006 roku godz. 11.00

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI

Małgorzata Jóźwik tel. 044  733 – 90 – 03 wew. 39

Ewa Lachowska tel. 044  733 – 90 – 03 wew. 37