artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 18 – ul. Glinianej.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 18 – ul. Glinianej.

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 18 – ul. Glinianej.

 Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW Nr 54 745.

 Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
 2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 41 jako działka nr 240/1 o pow. 1,0657 ha i 241/4 o pow.0,2480 ha.

3.Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, wykorzystywana jest obecnie jako działka rolna.

            Pomiędzy działkami nr 240/1 i 241/4 znajduje się rów melioracyjny, w ewidencji gruntów oznaczony jako działka nr 239/3. Rów ten odprowadza wody z urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

             Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. ( Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm. ) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do rowów w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwienia przechodzenia przez ten teren z uwagi na konieczność okresowych konserwacji rowów oraz konieczność dbania o niezakłócanie spływów.

   Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782) właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń osobie lub jednostce organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.

   Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona jest od ulicy Glinianej i ulicy Granicznej.

4. Powyższa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2003 r. planu ogólnego.

5. Cena nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 18 - Glinianej wynosi 200.000,00 zł.

6. Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego publicznego przetargu nieograniczonego.

 Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 18 - Glinianej wynosi : 200.000,00 zł.

7.                  Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

             Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 23 czerwca 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

10. Wadium za nieruchomość położoną przy ul.Granicznej 18-Glinianej wynosi: 20.000,00 zł i płatne jest najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 19 czerwca 2006 r. włącznie przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430. 

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

            Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

             Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

11. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

12. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod nr tel. 732-18-52.