artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Twardosławickiej 56.

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalski przy ul. Twardosławickiej 56.

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Twardosławickiej 56.

  Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW 10 473.

 Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 27 jako działka nr 4 o pow. 0,5434 ha.

3. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, niezadrzewiona. Stanowi pas gruntu po wymiarach 13x146 m.

            Powyższa nieruchomość sąsiaduje od strony zachodniej, wschodniej i południowej z działkami stanowiącymi własność prywatną, natomiast od strony północnej z ulicą Twardosławicką.            

 Działka jest nieuzbrojona, ale posiada możliwości uzbrojenia w następujące media przebiegające w ulicy Twardosławickiej: wodociąg, napowietrzna linia energetyczna, gazociąg.

   Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń osobie lub jednostce organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.

4. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Tryb. nieruchomość położona przy ul. Twardosławickiej 56 położona jest w terenie o następującym przeznaczeniu:

§          północna część działki znajduje się w terenie 11.14.03.R – jako podstawowe przeznaczenie terenu ustala się uprawy rolne. Jako przeznaczenie uzupełniające dla jednostki dopuszcza się zabudowę mieszkaniową i towarzyszącą jej gospodarczą oraz zabudowę usługowo – produkcyjną o uciążliwości nieprzekraczającej granic działki. Zabudowa uzupełniająca w ramach istniejących podziałów przy ul. Twardosławickiej i istniejących dojazdach do niej. Nowa zabudowa na głębokość do 100 metrów od linii rozgraniczającej ul. Twardosławickiej;

§          południowa część działki znajduje się w terenie 11.15.E3.R - podstawowe przeznaczenie wykorzystanie rolnicze i sadownicze, zieleń naturalna, niska towarzysząca dolinie rzecznej, współtworząca system ekologiczny. Obowiązuje zakaz zabudowy oraz zakaz grodzenia działek wzdłuż cieku wodnego.

5. Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego  przetargu nieograniczonego.

6. Cena nieruchomości położonej przy ul. Twardosławickiej 56 wynosi 23.200,00 zł.

7. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Twardosławickiej 56 wynosi  23.200,00 zł.

8.       Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

             Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, płatna jest jednorazowo najpóźniej  do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 23 czerwca 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

10. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Twardosławickiej 56 wynosi: 2.320,00 zł i płatne jest w pieniądzu najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 19 czerwca 2006 r. włącznie, przelewem, na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

            Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

             Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,  od zawarcia umowy notarialnej.

11. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

12. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod nr tel. 732-18-52.