artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 10 a.

OGŁOSZENIE O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ul. GRANICZNEJ 10 A.

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 10 A. Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW Nr 46 278. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

 2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 41 jako działka nr 229/2 o pow.  4,2611 ha.

3. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana. Poprzez północną część nieruchomości przechodzi kolektor deszczowy kd 1200. Wzdłuż południowej granicy nieruchomości zlokalizowany jest ciek wodny stanowiący  własność Skarbu Państwa.

             Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od trony ul. Granicznej, poprzez działkę nr 241/5 o szer. 10 m, która stanowić będzie drogę dojazdową. Dojazd ten będzie możliwy po wybudowaniu przepustu na cieku wodnym, co musi być poprzedzone projektem przepustu uzgodnionym z Referatem Usług Komunalnych i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego w Referacie Ochrony Środowiska.


4. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Tryb., obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., nieruchomość położona przy ul. Granicznej 10 A znajdowała się w terenie jednostki urbanistycznej 10.46.S2.G – tereny gospodarczej i obsługi technicznej. Teren lokalizacji obiektów o funkcji gospodarczo –  produkcyjnej.

            Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń osobie lub jednostce organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.

5. Cena nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 10 A wynosi 250.000,00 zł.

6. Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

7. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Granicznej 10 A wynosi: 250.000,00 zł.

8.       Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

             Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 23 czerwca 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

10. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Granicznej 10 A wynosi: 25.000,00 zł i płatne jest w gotówce najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 19 czerwca 2006 r. włącznie przelewem, na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb.  BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

            Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

             Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

11. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

12. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod nr tel. 732-18-52.