artykuł nr 1

PRZEARG NIEOGRANICZONY NA ADAPTACJE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY ULICY DMOWSKIEGO 47 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

 

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Tryb.
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY ULICY DMOWSKIEGO 47 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POD POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ
OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
TRYB:
Przetarg nieograniczony
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój
nr 317
cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA
Zamówienie należy zrealizować: od dnia podpisania umowy do 30.10.2006 r.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności - wymagane są uprawnienia w zakresie wykonywanych robót (uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnej, budowlano – konstrukcyjne, elektryczne), aktualne zaświadczenie z OIIB.

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
  a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – udokumentują, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, że wykonali z należytą starannością min. 3 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości 80.000,00 zł brutto każda.

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia – udokumentują, że w latach 2003 i 2004 osiągnęli obrót 500 tys. zł za każdy rok.

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  WADIUM
  25.000,00 zł
  KRYTERIA OCENY OFERT:

 • CENA – 100%
  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317
  do dnia 05.07.2006 r. do godz. 9.00
  Otwarcie ofert w dniu 05.07.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 109
  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
  60 dni
  PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
  Halina Biniek tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych