artykuł nr 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ WRAZ Z OZNAKOWANIEM PIONOWYM W RAMACH ZADANIA „WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 4”.

 

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Tryb.
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ WRAZ Z OZNAKOWANIEM PIONOWYM W RAMACH ZADANIA „WYKONANIE NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 4”.OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
TRYB:
Przetarg nieograniczony
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój
nr 317
cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA
Zamówienie należy zrealizować do: miesiąc od podpisania umowy
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu publicznym działalności lub czynności.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 4. Posiadają aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 – Prawo zamówień publicznych.
  WADIUM
  Nie dotyczy niniejszego postępowania
  KRYTERIA OCENY OFERT:
  CENA – 100%
  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317 do dnia 12.06.2006 r. do godz. 9.00
  Otwarcie ofert w dniu 12.06.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 317
  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
  30 dni
  PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
  Halina Biniek tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych
  Jerzy Hartman tel. 44/732-18-36 – w sprawach merytorycznych