artykuł nr 1

RZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO UL. KOSTROMSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

ZAMAWIAJĄCY:
URZĄD MIASTA
PASAŻ RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKÓW TRYB.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:
PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ OD UL. ARMII KRAJOWEJ DO UL. KOSTROMSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
OFERTY WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
TRYB:
Przetarg nieograniczony.
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,
cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2007.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują przeszkolonymi do wykonania zamówienia pracownikami- tj.: posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i w zakresie instalacji sanitarnej oraz posiadają aktualny wpis do OIIB;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
6. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. przedstawią aktualną informację. z KRK, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i właściwego Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;
8. udokumentują, że w l.2003-2004 osiągnęli obrót z produkcji budowlano-montażowej min.1.000.000 zł za każdy rok;
9. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 roboty o podobnym zakresie i wartości min. 800.000 zł każda.
WADIUM:
10.000 zł
KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena - 100%
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 04.07.2006r. do godz. 9.00
Otwarcie ofert w dniu 04.07.2006r. o godz. 10:00 pok. nr 317
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
60 dni
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:
Jerzy Hartman tel. 44/732–18-58 – w sprawach technicznych
Halina Biniek tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych