artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na adaptacje budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A w Piotrkowie Tryb. na lokale mieszkalne

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Tryb. Al. 3-go Maja 31

Tel. 0-44 732 37 70 , fax 0-44 732 37 71

 

jako podmiot upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez
Zamawiającego -Gminę Piotrków Trybunalski do przeprowadzenia procedury przetargowej

 

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą z dnia 29. 01 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami ) na wykonanie inwestycji pn:

” Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A w Piotrkowie Tryb.

na lokale mieszkalne”

kod CPV 45.21.13.40-4

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót adaptacyjnych (budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1A w Piotrkowie Tryb.

2. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a przede wszystkim:

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, udokumentowane stosownym zapisem we właściwym rejestrze sądowym lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

b. Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w ostatnich pięciu latach przynajmniej dwie roboty polegające na remoncie lub budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o wartości min. 500.000 zł każdy, z należytą starannością (wymagane załączenie dokumentów potwierdzających wykonanie tych robót z należytą starannością)

c. Wykonają przedmiotowe zamówienia w terminie 4,5 miesiąca od dnia podpisania umowy

d. Zapoznali się z projektem umowy i nie wnoszą zastrzeżeń co do jej treści i akceptują warunki w niej zawarte

e. Udokumentują, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

f. Udzielą Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia oraz wszystkie wbudowane materiały i urządzenia na okres min. 48 m-cy od daty odbioru końcowego

g. Nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

h. Dostarczą aktualną informację z banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (informacja zostanie uznana za wystarczającą jeżeli będzie stwierdzała, że rachunek jest wolny od zajęć a wykonawca posiada zdolność kredytową).

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 100 zł można wykupić, po uprzednim zamówieniu pisemnym, w siedzibie Spółki w pok. nr w godz. 9-13 do dnia 17.07.2006 r.

4. Wadium w wysokości 15 000,- zł w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) należy złożyć do dnia 19. 07 2006 r do godz. 10.00. (szczegółowy opis sposobu złożenia wadium zawiera SIWZ).

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin związania ofertą upływa z dniem 60 dni od daty podpisania umowy Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

7. Kryteriami wyboru oferty będą:

q                   Cena 100 %

8. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:

 - Jan Kuchta
 - Maria Czapla

9. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.07.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółki w pok. nr 15.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2006 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spółki w pok. nr 22.