artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi (wymiana parapetów, obróbka ościeży) w Gimnazjum Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

GIMNAZJUM Nr 2

Ul. Broniewskiego  5

97-300 Piotrków Tryb.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE STOLARKI OKIENNEJ

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ( wymiana parapetów ,obróbka ościeży)

OFERTY  CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

OFERTY  WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA  SIWZ :

SIWZ do odbioru w Sekretariacie Gimnazjum Nr 2  , 97-300 Piotrków Tryb.

Ul. Broniewskiego 5

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji  zamówienia : do 15.08.2006r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo

Zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:

1.       Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.       Posiadają uprawnienia do wykonania określonej w zamówieniu działalności lub czynności – wymagane są uprawnienia budowlane , dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem ,potencjałem ekonomicznym i technicznym , a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia – udokumentują , że w ostatnich 3 latach wykonali z należytą starannością min. 3 roboty o podobnym charakterze , złożoności i wartości  porównywalnej z niniejszymi zamówieniami i stopniu złożoności.

3.       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 – Prawo zamówień publicznych

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERTY :

·    CENA  - 100%

MIEJSCE  I TERMIN  SKŁADANIA OFERT:

Gimnazjum Nr 2

97-300 Piotrków Tryb.

ul. Broniewskiego 5

Składanie ofert:

 w sekretariacie szkoły  do dnia  07.06.2006r.    do godz. 1400

Otwarcie ofert w sekretariacie szkoły  w dniu   07.06.2006r. o  godz.  1430

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

 30 dni od terminu składania ofert

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERTAMI

EWA KACPRZYK tel.044/6486550 – w sprawach formalnych