artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na roboty drogowe, budowlane, zieleń, elementy małej architektury wraz z toaletą dla psów w ramach zadania: ulica Topolowa – zagospodarowanie terenu

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

Roboty drogowe, budowlane, zieleń, elementy małej architektury wraz z toaletą dla psów w ramach zadania: ulica Topolowa – zagospodarowanie terenu.

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

31.07.2006.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują przeszkolonymi do wykonania zamówienia pracownikami- tj.: posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub kierowaniarobotami budowlanymi w specjalnościach – drogowej, konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót budowlanych oraz posiadają aktualny wpis do OIIB;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5. nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

6. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 prace o podobnym zakresie i wartości min. 100.000 zł każda.

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -  100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 05.06.2006r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 05.06.2006r. o godz. 10:00 pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Jarosław Kowalski tel. 44/732–18-58 – w sprawach technicznych

Iwona Urbańczyk  tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych